به گواهي افرادي كه در دهه 1340 با سازمان در ارتباط بودند، تفاوت در ويژگي rlm;هاى روحى و خصلتى بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق(منافقين) محمد حنيف نژاد و سعيد محسن، از عوامل مهم گسترش سازمان و توفيق در عضوگيرى بود.

به گزارش وب سايت رومچه به نقل از فارس سعيد محسن از بنيان گذارانسازمان مجاهدين خلقدر سال ۱۳۱۸ در يك خانواده مذهبي در زنجان به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان جا به پايان رساند؛ سپس براي ادامه تحصيل به تهران آمد و در سال ۱۳۴۲ از دانشكده فني دانشگاه تهران در رشته تأسيسات فارغ التحصيل شد.وي افزود: مركزيت زله در نقطه امام زاده هاشم و منطقه مشاء دماوند است و در آبسرد، كيلان، گيلاوند و رودهن بيشتر از ساير نقاط استان تهران احساس شده است.

او به خاطر فعاليت هاي سياسي دو بار به زندان افتاد: بار اول ۱۴ آذر ۱۳۴۰ به جرم پخش تراكت و شركت در گردهمايي جبهه مليبازداشت شد و بار دوم شب اول بهمن ۱۳۴۰ كه فرداي آن پليس به دانشگاه حمله كرد، به عنوان عضو كميته دانشجويان نهضت آزادي همراه چند نفر ديگر دستگير و بعد از مدتي آزاد شد. [۱]

سعيد محسن با شخصيت هايي مانندآيت الله طالقانيو مهندسبازرگانو دكتر سحابي در ارتباط بود. اين ارتباط حاكي از تلاش او براي بريدن از فضاي سنتي حاكم بر خانواده اش بود.

پس از پايان تحصيلات دانشگاهي، او به سربازي مي رود. بعد از ۱۸ ماه خدمت با تأكيد خودش به جهرم اعزام مي شود و در آنجا سعي مي كند با طبقات و گروه هاي اجتماعي مختلف ارتباط برقرار كند. پس از بازگشت به تهران سعي مي كند تا با بقاياي نهضت آزادي ارتباط برقرار كند، ولي شرايط به گونه اي پيش مي رود كه احساس مي كند بايد كار جديدي انجام دهد.

ابتدا در كارخانه ارج و سپس در كارخانه پروفيل سپنتا مشغول به كار مي شود، اما به دليل اختلاف با مديران بر سر مسائل كارگري و علاقه به وقت گذاشتن براي امور سياسي از آنجا بيرون آمده و در وزارت كشور استخدام مي شود. او تصدي تأسيسات اين وزارتخانه را عهده دار مي شود. [۲]

سعيد محسن كه از دوران دانشجويي بامحمد حنيف نژاد، دوست بود، بعد از سركوبي قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و ايجاد اختناق در كشور سلسله گفت وگوهايي را با او و عبدالرضا نيك بين آغاز مي كند كه در نهايت منجر به اين جمع بندي مي شود كه يگانه راه مقابله با رژيم پهلوي، مبارزه مسلحانه است.

بر اين اساس، اين سه نفر در سال ۱۳۴۴ سازماني را بنا مي گذارند كه بعدها به سازمان مجاهدين خلق معروف مي شود. وي در سال ۱۳۴۹ در پايگاه هاي الفتح فلسطين آموزش چريكي فرا مي گيرد و مخفيانه با مقاديري اسلحه به ايران بازمي گردد. [۳]

به دنبال بنيان گذاري سازمان، سعيد محسن و حنيف نژاد به برگزاري كلاس هاي آموزشي در تهران اقدام مي كنند. به توصيه آنها و از طريق مسئولان انجمن اسلامي و يا نهضت آزادي دانشگاه، افراد قابل اطمينان و نسبتا متعهد سياسي و مذهبي در اين كلاس ها شركت مي كردند. حسين احمدي روحاني از اعضاي اوليه سازمان با اشاره به راهيابي ماركسيسم به سازمان در خصوص منابع تدوين هويت سازمان مي گويد: <<عموما كتاب هاي مورد مطالعه <<راه طي شده>>، <<خدا در اجتماع>>، <<عشق و پرستش>>، <<مسئله وحي>>، <<اسلام مكتب مبارزه و مولد>> (مهندس بازرگان)، <<آيا انسان زاده ميمون است؟>> (دكتر محمود بهزاد)، <<انسان و كهكشان>> (جان نفر)، <<پيدايش حيات>> (او پارين)، <<علم به كجا كي رود؟>> (ماكس بلانك) <<چهار مقاله فلسفي>> (مائو)، <<اصول فلسفه>> (ژرژ وليستر)، <<ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي>> (استالين) بود>>. [۴]

مروري بر منابع سازمان مجاهدين نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از اين منابع برگرفته از ماركسيسم بوده اند. انتخاب ماركسيسم به عنوان علم مبارزه را مي توان مهم ترين دليل اين مسئله عنوان كرد.

در آن زمان سعيد محسن از اين مسئله دفاع مي كرد و در اين خصوص گفته بود: <<ما با ماركسيست ها بحث مي كنيم؛ طوري كه طرف در وهله اول فكر مي كند ما ماركسيست هستيم، اما وقت نماز كه بلند مي شويم و نماز مي خوانيم، آن وقت است كه به اشتباه خود پي مي برند. ما ماركسيسم را چنان ياد گرفته ايم كه مثل خود كمونيست ها و يا حتي بهتر از خودشان از آن آگاهي داريم>>. [۵]

تأثيرپذيري سعيد محسن از منابع ماركسيستي و گرايش به التقاط سبب شد در جزوات مبارزاتي كه او براي سازمان مجاهدين خلق نوشته است، به وضوح مفاهيم و واژه هاي كمونيستي در كنار مفاهيم اسلامي قرار گيرد. براي مثال او در جزوه <<استثمار از ديدگاه ايدئولوژي اسلامي ما>>، استثمار را تصاحب ارزش اضافي افراد توسط ديگري تعريف و مي گويد ارزش اضافي هميشه چند برابر عايدي كارگران است.

سعيد محسن در اين جزوه، تصاحب ارزش اضافي را كه ديگران توليد كرده اند از مصاديق استثمار دانسته و براي تأييد اين استدلال به آيات قرآن اشاره مي كند؛ به عنوان مثال به سوره مطففين اشاره و آن را نفي استثمار انسان از انسان تفسير مي كند.

به عقيده او اين سوره، سرنوشت استثمارگران را كه شامل افرادي هستند كه ارزش اضافي كارگران را تصاحب مي كنند، به خوبي ترسيم كرده است. همچنين او به آيات ديگري نظير ۲۲ سوره زخرف و ۷ سوره براي تأييد اين استدلال خود اشاره و همه را نفي استثمار تعبير كرده است. [۶]

گرايش هاي ماركسيستي در تعريفي كه سعيد محسن از مبارزه ارائه مي كرد به وضوح ديده مي شود؛ براي مثال او مي گويد: <<وقتي فردي با هزينه مالياتي كه از اقشار كارگر جامعه اخذ مي شودT وارد دانشگاه شده و پزشكي مي خواندT اگر بعد از اتمام تحصيل سرمايه اي را كه به وسيله درس خواندن به دست آورده در خدمت نظامي قرار دهد كه در حال استثمار كارگران است او به آنها خيانت كرده است>>. [۷]

از ديگر فعاليت هاي سعيد محسن در سازمان مي توان به نقش پررنگ او در كادرسازي اشاره كرد. او براي كادرسازي يك تئوري چهار ماده اي داشت: ۱. تبديل كميت محدود به كيفيت نيرومند: بايد گسترش را در خميرمايه نيروها ذخيره كنيم و نيروها همه جانبه شوند؛ ۲. بالا بردن دانش سياسي افراد؛ ۳. اصل تخصص در عضوگيري؛ ۴. بهره گيري از عامل زمان و انرژي به مثابه دو عامل حياتي. [۸]

با اين حال نياز سازمان به ورود نيروهاي جديد و اولويت دادن به مبارزه در انتخاب افراد، سبب شد تا افرادي به مرور وارد سازمان مجاهدين شوند كه به شدت دچار ضعف در آموزه هاي ديني بودند.

سعيد محسن اين مسئله را در زندان تأييد كرده و گفته است: <<ما وقتي عضوگيري مي كرديم، ملاكمان براي عضوگيري آزاد بودن وقت بود و به سراغ دانشجوياني مي رفتيم كه وقت آزاد داشته باشند. وقتي دانشجويان در برابر كادر سازمان قرار مي گرفتند، دچار خودكم بيني مي شدند و فكر مي كردند كه اسلام را از ما مي گيرند؛ بنابراين انتقادشان نسبت به بنيان گذاران و مسئولان محو شد و يا اصلا انتقادي نمي كردند>>. [۹] كم توجهي در جذب افراد سبب شد تا به مرور افرادي كه تمايلات ماركسيستي بيشتري داشتند، وارد سازمان شوند. براي مثال تقي شهرام عنوان كرده است كه سعيد محسن مسئول آموزش او در سازمان بوده و معلومات سعيد محسن، او را به شدت تحت تأثير قرار داده است. [۱۰]

هرچند سعيد محسن در دوران زندان از سازمان به دليل روحيه استبدادي انتقاد مي كند؛ با اين حال به گواهي افرادي كه در دهه ۱۳۴۰ با سازمان در ارتباط بودند، تفاوت در ويژگي rlm;هاى روحى و خصلتى حنيف نژاد و محسن، از عوامل مهم گسترش سازمان و توفيق در عضوگيرى بود.

اقتدار و انضباط در حنيف نژاد از يك سو و قدرت تحليل، عاطفه و جاذبه فردى و روحيه همكارى در سعيد محسن از سوى ديگر، هريك ديگرى را تكميل مىrlm; كرد.

محسن اگر از نظر قدرت فكرى و خلاقيت در حد محمد حنيف نژاد نبود، در مقايسه با او، به دليل هوش و حافظه و استعدادى كه داشت، از انباشت ذهنى وسيعى در زمينهrlm; هاى مختلف مذهبى و سياسى و اجتماعى برخوردار بود. محسن همچنين، برخلاف حنيف نژاد، از قدرت بيان بسيار خوبى برخوردار بود. [۱۱]

با اين حال بايد در نظر گرفت با تمام تفاوت هاي شخصيت حنيف نژاد و محسن، هر دو در سال ۱۳۵۰ روي مسئله ورود سازمان به فاز مسلحانه اجماع داشتند. اين مسئله سبب شد تا سازمان به صورت شتاب زده تلاش براي ورود به فاز نظامي را شدت بخشد. با اين حال، لو رفتن سازمان به دستگيري بسياري از كادرها و از جمله سعيد محسن در سال ۱۳۵۰ منجر شد. او در ۴ خرداد ۱۳۵۱، همراه ساير بنيان گذاران و اعضاي مركزيت سازمان اعدام شد.

منابع

۱. به كوشش جمعي از پژوهشگران،سازمان مجاهدين خلق، پيدايي تا فرجام تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ۱۳۸۵، ص ۲۸۴.

۲. همان، ص ۲۸۵.

۳. مهدي حق بين،از مجاهدين خلق تا منافقين (سير تاريخي سازمان مجاهدين خلق از آغاز تاكنون)،تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۹۲، ص ۲۵.

۴. حسين احمدي روحاني،سازمان مجاهدين خلق،تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۹۰، ص ۴۳.

۵. عباس علي قلي طايفه،نهضت آزادي از تأسيس تا انشعاب، تهران، انتشارات صمديه، ۱۳۹۵، ص ۱۱۶.

۶. سعيد محسن،استثمار از ديدگاه ايدئولوژي اسلامي ما،آمريكا، گروه هوادار انجمن دانشجويان مسلمان، ۱۳۵۸، صص۲ و ۱۲-۱۴.

۷. همان، ص ۵.

۸. http://hodasaber.net/index.php/others-ideas/binesh-ravesh-manesh/۸۴-۳-hampeyman-e-eshgh-intro

۹. رضا هدي صابر،سه هم پيمان عشق: روايتي از بينش، روش و منش حنيف نژاد، سعيد محسن، بديع زادگان،تهران، صمديه، ۱۳۸۶، ص ۶۷۸؛

۱۰. احمدرضا كريمي،تقي شهرام به روايت اسناد، تهران، مركزاسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۹۸، ص ۲۱.

۱۱. اعدام چهار جوان قبل از ورود رئيس جمهور آمريكا؛ قابل بازيابي در: www.mashreghnews.ir

منبع : فارس

پا نوشت : خبرگزاري فارس ، آخرين اخبار، اخبار ايران، اخبار جهان ، سبك زندگي، اخبار

راهكارهاي كاربردي براي افزايش سرعت واي‌فاي‌هاي خانگي

رونمايي از لوح ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني

درگذشت‌ مخزن‌الاسرار نفت ايران

مي ,سازمان ,كه ,سعيد ,محسن ,مجاهدين ,سعيد محسن ,سازمان مجاهدين ,حنيف نژاد ,مجاهدين خلق ,و در ,اسناد انقلاب اسلامي، ,مركز اسناد انقلاب ,بنيانگذاران سازمان مجاهدين ,ارتباط بودند، تفاوت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
motherofdevils crosenykde gramfree ziba10 excelaccess gamingacc atahnovm aranads 0lisa0 carninenamb