به گزارش رومچه به نقل از تسنيم ، حضرت آيت الله اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبحچهارشنبه 17 ارديبهشت 99به مناسبت هفته ي كار و كارگر، در ارتباط تصويري مستقيم و سه ساعته با هفت مجموعه ي توليدي ضمن تأكيد بر نقش و اهميت جايگاه كارگر و وظايف متقابل كارگر و كارفرما در افزايش كمّي و كيفي توليد و ايجاد ثروت در يك اقتصاد سالم، به بيان نكاتي در خصوص علت نامگذاري امسال به عنوان سال جهش توليد و اامات تحقق اين شعار و بخشهايي كه بايد بر آنها تمركز ويژه شود، پرداختند و وظايف مسئولان در اين عرصه را بيان كردند.

ايشان در خصوص مهمترين اامات تحققجهش توليد در سال جارينكاتي را به شرح زير بيان كردند:

حركت موتور اقتصاد كشور، در گرو مشاركت مردم

"نكته ي اوّل اين است كه اين را بدانيم كه قوي ترين دولتها هم قادر نيست بدون مشاركت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بيندازد؛ هيچ دولتي بدون مشاركت مردم نميتواند اقتصاد كشور را سامان بدهد. بعضي از ساز و كارهاي فكري، سياسي، اقتصادي، مثل نوعي از سوسياليسم ها -البتّه نه همه ي انواع سوسياليسم- اين فكرها را كردند كه بتوانند دولتها را متصّدي كار اقتصاد كنند [امّا] شكست خوردند. امكان ندارد و بدون مشاركت مردم هيچ دولتي نخواهد توانست اقتصاد كشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بيندازد]. بنابراين يكي از مسائل مهمّ ما بايد اين باشد كه استعدادهاي مردم، ابتكارهاي مردم، ظرفيّتهاي گوناگون مردم را وارد ميدان اقتصاد كشور بكنيم.

حمايت دولت از توليد

خب، در عين حال كه اين كار، كار مردم است، دولت هم وظايف مهمّي دارد. دولت كه ميگوييم، منظور سه قوّه است، نه فقط قوّه ي مجريّه؛ يعني هم قوّه ي مجريّه، هم قوّه ي مقنّنه، و هم قوّه ي قضائيّه، به عنوان دولت جمهوري اسلامي، اينها وظايفي دارند كه وظايف مهمّي است؛ از جمله ي اين وظايف -كه اگر اين وظايف را دولت عمل نكند و مسئولين كشور عمل نكنند، جهش توليد صورت نخواهد گرفت- اين است كه دولت بايستي از توليد و توليدكننده حمايت بكند.

بهبود فضاي كسب و كار

نكته ي سوّم، مسئله ي بهبود فضاي كسب و كار است؛ كه بنده روي اين مسئله ي بهبود فضاي كسب و كار بارها تأكيد كرده ام(7) و همين چيزهايي هم كه الان در اين بخش دوّم عرض كردم [راجع به] حمايت، كم كردن قوانين و مانند اينها، اينها در واقع مصداقهاي بهبود فضاي كسب و كار است. من ديدم بررسي هاي كارشناسي اي را كه براي من نقل كردند كه از وزارت اقتصاد براي دفتر ما فرستادند؛ با بررسي هاي كارشناسي كه كردند، آنها ميگويند كه اگر دو اقدام در زمينه ي مسائل اقتصادي انجام بگيرد، جايگاه كشور از لحاظ شاخص كسب و كار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پيدا خواهد كرد؛ اين را كارشناسان وزارت اقتصاد ميگويند.

يكي از اين دو كار عبارت است از <<ايجاد پنجره ي واحد صدور مجوّز>>؛ يك وقتهايي بنده در جلسه ي با دوستان در همين دولت، دو سه سال پيش گفتم -الان درست يادم نيست- كه كسي كه ميخواهد مجوّز براي يك كار اقتصادي به دست بياورد، به نظرم حدود سي چهل جا بايستي مراجعه بكند تا بتواند يك مجوّز بگيرد؛ آن وقت كاري كه بايد در ظرف يك روز انجام بگيرد، شش ماه طول ميكشد يا گاهي هم تا آخر اصلاً انجام نميگيرد. يكي از دو كار اين است: ايجاد پنجره ي واحد صدور مجوّزها؛ يعني همه ي دستگاه ها بيايند در يك نقطه تجمّع داشته باشند و كسي كه [مجوز] ميخواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصيل كند و زمان را كوتاه بكند و برود دنبال كارش.

دوّم، <<تشكيل دادگاه هاي تجاري براي رفع اختلافات اقتصادي>> كه اين هم باز مربوط به قوّه ي قضائيّه است؛ گفته اند اگر همين دو كار انجام بگيرد، رتبه ي كشور از لحاظ فضاي كسب و كار، چهل رتبه يا پنجاه رتبه به بالا ارتقا پيدا خواهد كرد؛ خب اينها مهم است.

ممنوعيّت واردات بي رويّه

نكته ي چهارم مسئله ي ممنوعيّت واردات است، كه قبلاً اشاره كردم. [البتّه] ما با واردات مخالف نيستيم، اين را خب همه ميدانند، ميفهمند؛ مراد [مخالفت با ] آن وارداتي است كه [مشابهش] يا در كشور توليد ميشود يا در كشور امكان توليدش هست؛ من اين را ميخواهم بگويم؛ نه فقط آنهايي كه توليد ميشود [بلكه] آنهايي [هم] كه امكان توليدش هست. يعني ميتوانيم با جلوگيري از واردات، به نيروي فعّال و مبتكرِ داخل كشور كمك كنيم كه او شروع كند اين كار را انجام بدهد. اگر چنانچه اين كار انجام بگيرد، به نظر من اين كمك بسيار زيادي خواهد كرد به اينها.

گاهي دستگاه هاي اجرائي به بهانه هايي راهِ واردات را بي مورد باز ميكنند؛ فرض بفرماييد مسئله ي رقابت. مثلاً فرض كنيد كه وقتي گفته ميشود چرا اجازه داديد خودروهاي خارجي به اين شكل بيايند، ميگويند آقا رقابت. من ميگويم خب شما كه ميخواهيد به وسيله ي رقابت، كيفيّت را بالا ببريد، تلاش را بگذاريد روي بالا بردن كيفيّت از يك راه ديگر؛ وَالّا شما بياييد توليد داخلي را مشمول زيان مضاعف بكنيد به خاطر اينكه ميخواهيد مثلاً كيفيّت را بالا ببريد، اين به هيچ وجه درست نيست. جهش توليد، به معناي جهش كمّيّت هم هست، [و البتّه] به معناي جهش كيفيّت هم هست، هر كدام هم راه هايي دارد؛ اين را از طريق واردات نخواهيد تأمين بكنيد. بعضي هم البتّه مقاصد ديگري دارند، كه واقعاً گاهي اوقات ميشود كه توليد به خاك سياه مي نشيند به خاطر واردات بي رويّه اي كه نمونه هاي فراوانش را ما داريم؛ كساني هستند كه به ما مراجعه ميكنند، البتّه ما به دستگاه هاي مختلف اينها را ارجاع ميدهيم و دنبال ميكنيم كه ان شاءالله تحقّق پيدا كند. پس بنابراين نكته ي بعدي هم مسئله ي ممنوعيّت واردات بود در كالاهايي كه در كشور توليد ميشود، يا امكان توليد دارد.

ملازمه ي جهش كمّي همراه با جهش كيفي

مسئله ي بعدي مسئله ي جهش كيفيّتي است كه اشاره كرديم؛ اين هم يك اصل مهم است. اگر ما جهش كمّي داشته باشيم، [امّا] جهش كيفي نداشته باشيم، پيش نخواهيم رفت؛ يعني اگر جهش كيفي وجود نداشته باشد، در بحث مصرف داخلي هم درميمانيم؛ يعني مصرف كننده ي داخلي وقتي ديد كه محصول داخلي كيفيّت ندارد، به طور طبيعي كشانده ميشود به سمت محصول خارجي؛ وقتي مصرف كننده وجود داشت، واردكننده هم لامحاله و بدون ترديد وجود خواهد داشت و دولت هم معلوم نيست بتواند جلوگيري كند. بايد كاري كنيم كه مصرف كننده ي داخلي قانع بشود به اينكه اين كيفيّت، كيفيّت مطلوبي است. خوشبختانه بسياري از محصولات ما امروز همين جور است؛ يعني كيفيّت توليد داخلي محصولات صنعتي ما در بخشهاي مختلف -كه من نميخواهم حالا اسم بخشها را بياورم، امّا ميدانيم و مي شناسيم بخشهاي مختلف را- از خارجي بهتر است و در عين حال يك مواردي در اين [كالاها]، واردات هست. خب پس بنابراين مسئله ي جهش در كيفيّت هم خيلي مهم است؛ اين در مصرف داخلي تأثير دارد، در مصرف صادراتي هم تأثير مضاعف دارد؛ يعني اگر بخواهيم جنس ما در خارج از كشور رقابت پذير باشد، بايستي كيفيّت را بالا ببريم و اين خيلي موضوع مهمّي است. اين هم يك نكته.

وم افزايشِ اميد به كار و تلاش

نكته ي بعدي اينكه ما بايد اميد به كار و تلاش را در كشور روزبه روز افزايش بدهيم. اينكه من عرض ميكنم اين برنامه پخش بشود تا مردم ببينند، به خاطر اين است كه يك عدّه اي دائم دارند مثل زمزمه هاي خطرناك و مضر به گوش مردم ميخوانند كه فايده اي ندارد، نميتوانيم، امكان ندارد؛ در حالي كه امكان دارد، ما خيلي كارهاي بزرگ را ميتوانيم انجام بدهيم. ببينيد، من اين را ميخواهم عرض بكنم كه ما وقتي ميتوانيم يك ماهواره ّبر با اين كيفيّت درست كنيم كه بتواند با اين سرعت، يعني 7500 متر بر ثانيه حركت بكند -يعني در يك ثانيه هفت ونيم كيلومتر- وقتي ميتوانيم ماهواره ي خودمان را در مدار مورد نظرمان قرار بدهيم، پس بايد بتوانيم خيلي از كارهاي ديگر را هم انجام بدهيم. آن كسي كه امروز اين ماهواره بر را توليد ميكند و اين ماهواره را به فضا ميرساند، همين آدم، همين نيّت، همين دست خواهد توانست چند صباح ديگر همين ماهواره را به مدار 36 هزار كيلومتري برساند كه مورد نظر ما است؛ ما ميخواهيم ماهواره به مدار 36 هزار كيلومتري [برسد]؛ اين قطعاً خواهد شد، اين امكان قطعاً وجود دارد.

يعني همين نيّتي، همّتي، دستي كه امروز [ماهواره را] به فاصله ي مثلاً فرض كنيد 400 كيلومتري يا 450 كيلومتري ميرساند، همين همّت خواهد توانست فردا [آن را] به 36 هزار كيلومتر هم برساند. يعني وقتي اميد بود، وقتي احساس پيشرفت بود، وقتي احساس توانايي بود، اين پيش مي آيد؛ عرض من اين است. حالا بعضي ها ميگويند كه مثلاً فرض كنيد <<آقا! اينكه شما اظهار خوشوقتي ميكنيد كه ماهواره پرتاب كرديد يا فلان، موجب اين نيست كه [كشور امنيّت پيدا كند.] ماهواره و سلاح و مانند اينها نميتواند كشور را امنيّت بدهد و عمده مسائل اقتصادي است.>>. خب اين كارها را، اين حرفها را ما ميدانيم، اينها را بلديم، نه اينكه اين را ندانيم. حرف من اين است: من ميگويم وقتي كه ميتوانيم در بخش نظامي يا فرض كنيد در بخش پرتاب ماهواره ي فضائي يك چنين حركت بزرگي را انجام بدهيم، چرا نتوانيم اتومبيلي، خودرويي توليد كنيم كه در صد كيلومتر مثلاً پنج ليتر بنزين لازم داشته باشد؟ دائم متوقّف بشويم در اتومبيلي يا خودرويي كه مثلاً فرض كنيد دوازده ليتر يا ده ليتر يا هشت ليتر مصرف ميكند. يعني اين توانايي وقتي در ما وجود دارد، اين روحيه ي ابتكار وقتي در ما وجود دارد، در همه ي بخشهاي كشور وجود خواهد داشت؛ هم در بخش صنعتي، هم در بخشهاي گوناگون ديگر [نظير] كشاورزي و خدماتي. حرف ما اين است. "

منبع : تسنيم

پا نوشت : خبرگزاري فارس ، آخرين اخبار، اخبار ايران، اخبار جهان ، سبك زندگي، اخبار

راهكارهاي كاربردي براي افزايش سرعت واي‌فاي‌هاي خانگي

رونمايي از لوح ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني

درگذشت‌ مخزن‌الاسرار نفت ايران

كه ,ي ,هم ,كار ,توليد ,يك ,مسئله ي ,اين را ,اين است ,را به ,كسب و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rabinpolymer hamedzamanii 1co tiopharsejan ghabinchubi cat-42 started-translating baharanah rexsum aisik