فرازهاي اين دعا عبارت است از: ۱- در نگاه روشن شب زنده داران ۲- دلي ز<<بارقه>> روشن ۳- <<تن>> در خدمت <<جان>>

أَللّـهُمَّ نَبِّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ أَسْحارِهِ وَ نَـوِّرْ فـيهِ قَـلْبي بِضيـآءِ أَنْـوارِهِ

وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضآئي اِلَي اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَـوِّرَ قُـلُوبِ الْعارِفينَ.

در نگاه روشن شب زنده داران

اگر لذّتِ ترك لذّت بداني
دگر لذّت نفس، لذّت نخواني

هزاران در، از خلق، برخود ببندي
گرت باز باشد دري آسماني

سفرهاي عِلوي كند مرغ جانت
گر از چنبر آز، بازش رهاني

چنان مي روي، ساكن و خواب درسر
كه مي ترسم از كاروان، بازماني

نصيحت همين است جان برادر
كه اوقات، ضايع مكن، تا تواني

كارواني از نور، روان است، به سرعت برق مي گذرد، به تابندگي خورشيد، به سرشاري چشمه ساران، به بركت رمضان. و فقط يك <<لحظه>> بيداري، كار عمري را مي سازد، و يك <<آن>> توجّه، بركتهاي ساليان را به همراه دارد.

آنچه لازم است، <<توجّه>> است، و هشياري!

<<انتباه>> است و بيداري و درك <<لحظات اللّه>>.

گرفتن آن برق هاي معنوي، و نفوذ دادن در رگهاي جان است و عمل كردن به رهنمود قرآني كه: <<وَبِالأسحارِ هُم يَستَغفِرُونَ>>.[۱]

سحرهاي رمضان، همه بركت است.

<<بركت>>، يعني خيرفراوان و نيكي جاودان،

<<بركت>>، ارزشهاي ماندگار است،

آنكه خواب را در ديدگانش مي شكند و چند مشت از آب بيداري به صورت مي زند، خواب را از چشم خويش گرفته، و بيداري را در آن مي نشاند، آشناي با بركات سحرگاهي است.

آنكه كام را با ياد خدا شيرين مي كند و دل را با ذكر حق، آرامش مي بخشد و صورت را در برابر پرتو معارف قرآن و معنويات رمضان مي گيرد، و دست و زبانش را خدايي مي كند،

آنكه از بستر گرم و نرم خواب ناز برمي خيزد،

و شب تار را، با زمزمه مناجات، با نواي نيايش، با فروغ ديدار، با روشنايي حضور.روشن مي كند، او، به بركات سحر دست يافته است.

چنين سحرخيزي، اراده اش تقويت مي گردد، از روزمرّگي مي رهد و عادت هر روزه را مي شكند.

<<بركات اسحار>> چه مي خواهي باشد؟!

اگر آن <<تنبّه>> و هشياري را داشته باشي، سحرهاي رمضان، همه نور است و همه ضياء، و بنده، مفتون جلوه اللّه است و سرگشته جذباتِ حق!

مشتاق تو در كويت، از شوق تو سرگردان
از خلق خدا گشته، خرسند به خلقانها

از سوز جگر چشمي، چون حلقه گوهرها
وز آتش دل گاهي، چون رشته مرجانها

دلي ز<<بارقه>> روشن

بي شك، رمضان، ماه نور و روشنايي است.

ماه تجلّي بيشتر خداوند بر كائنات، ماهي است كه <<شب قدر>> را در دامن دارد. شبي كه بيداردلان بيدار ديده، طاعتي افزون تر و نيايشي عاشقانه تر دارند.

شبي كه بصيران، آن را <<زنده>> نگه مي دارند، با ياد خدا، با مناجات و دعا، با تلاوت قرآن، با نماز شب، با اشگ، با خون، با سوختن، گداختن، رفتن، رسيدن، وصال!

در شبها و سحرهاي اين ماه نوراني، لحظه ها تابندگي خاصّي دارند، زبان ها، عطر <<ذكر>> دارند و بوي <<خدا>> مي دهند. دستها، بوي تسبيح دارند و استغفار و <<مصحف>>.

بايد دل را به روي اين خورشيد گرفت، بايد دريچه اي از جهان نور به تاريكخانه قلب گشود، بايد شوق پرواز داشت و فيض ديدار را آرزو كرد، بايد قلب را از آلودگيهاي كبر، منيّت، خودخواهي، هوي پرستي، هوس راني، كينه توزي، غرور و ريا، پاك كرد، تا جلوه هايي از تواضع، خداجويي، اخلاص، عفو، عبوديّت، خشيت و خشوع، خوف و رجا و خضوع، بر آن بتابد.

چشم دل باز كن كه جان بيني
آنچه ناديدني است آن بيني

در فراز دوّم نيايش امروز، از خداوند <<نورانيّت قلب>> را خواسته ايم.

آري.قلب هم تيره مي شود، از <<گناه>>،

تاريك و بي فروغ مي شود. از <<غفلت>>

سرد و ظلماني مي شود.از <<نفس پرستي>>.

از ديگر سو، <<روشندلي>>، موهبتي است بزرگ كه اگر خدا لطف كند و دست نوازش بر سر بنده بكشد و بارقه اي از فروغهاي جاودان و ابدي حيات و معنويّت بر دلش بتاباند، همه عمر زنده گردد، به حياتِ آدميّت!.

و عجيب دنيايي است دنياي <<دل>>، با ويژگيها و اوصاف عجيب! دل آزرده، دلسوخته، دل آشفته، دل آگاه، دلبسته، دل افسرده، دلشكسته، دلشاد، دلخوش، دلخون، دلداده، دل مرده، دلتنگ، دل گرفته و.

همچنين تنگدل، سنگدل، تيره دل، روشندل، پاكدل، بيماردل، شوريده دل، سيه دل، بيداردل، خرّم دل، و.[۲]

اين تركيبات ادبي، نشان دهنده دنياي شگفت و تو در توي قلب انسان است. چه خوب كه انسان توفيق يابد از تيره دلي به روشندلي برسد، و از دلمردگي، به زنده دلي، و از بيماردلي به بيداردلي.

آري.نور قلب، با آگاهي است، با بصيرت و معرفت است، با يقين و ايمان است، با اطمينان و ذكر است.

<<تن>> در خدمت <<جان>>

سوّمين خواسته امروز، آن است كه تمام اعضاء و جوارح، در استخدام <<بركات سحر>> و فروغ رمضان باشد و اين، در صورتي ميسّر است كه:

<<زبان>> بر گفتن حق و ياد خدا و ترك زشتي ها بگردد،

<<گوش>> راهي براي ورود حكمت، به خانه دل شود،

<<چشم>>، به روي حرام و ناروا بسته باشد،

<<پا>>، به سوي ناروا و گناه نرود،

<<دست>> به ستم گشوده نگشته و به حرام دراز نشود،

<<شكم>>، انبار حرام و كانون حرص نگردد،

چه چيزي جز <<تقوا>> و پرهيزكاري مي تواند رعايت اين حقوق را در اعضا و اندام تضمين كند؟!

هريك از اعضا بر ما حقّي دارد و ما موظّفيم به رعايت آنها.

اگر لحظه اي دست و پا و چشم و گوش و زبان را به حال خود رها كنيم و زيرپوششي از خداترسي و حفاظي از ايمان و نگهباني از <<خوف>> قرار ندهيم، همين اندام و اعضا كه مي توانند عامل رشد و وسيله سعادت گردند، به ابزار تباهي و اسباب سقوط تبديل مي گردند و به قول معروف:

به جاي آنكه قاتق نان شوند، قاتل جان مي گردند و به جاي آنكه بسازند، مي سوزند، و به جاي آباد كردن، ويران مي كنند و به جاي <<عروج>> دادن، به <<هبوط>> و <<سقوط>> مي كشند.

رمضان يك راه رشد است و سحرها، يك چراغ راهنماست.

دعاها، عامل رشد و نمازها، وسيله قرب است.

شب زنده داري ها، احياگر جان است و <<كفّ نفس>>ها، عامل بالندگي اراده در جهت خدايي و دور شدن از وادي حيوانيت.

از خداوند بخواهيم، بار ديگر و چندبار، كه نسبت به بركتهاي سحرها، بيداري عطا كند و از فروغ اين ماه بر دلهايمان بتاباند و اعضايمان را در استخدام پيروي از آثار اين بركت ها و فروغهاي جاودانه، بكار گيرد، از خدايي كه نور است، و روشني بخش دلهاي عارفان است.

يارب دل پاك و جان آگاهم ده
آه شب و گريه سحرگاهم ده

در راه خود، اوّل زخودم بي خود كن
خود چوشدم، زخود به خود راهم ده

منابع:

[۱] ـ ذاريات، آيه ۱۸.
[۲] ـ در حديث است: چشم بي اشك نشانه قساوت دل است و قساوت دلهم پيامد گناه است: ما جَفّتِ الدُّمُوع اِلاّ لِقَسوَةِ القُلوبِ و ما قَسَتِ القلوبُ الاّ لِكثرةِ الذّنوب ميزان الحكمه، ج ۵ ص ۲۳۹.
* برگرفته از كتاب <<سيناي نياز؛ شرح دعاهاي روزانه ماه مبارك رمضان>> به قلم نويسنده

.

منبع : خبرآنلاين

پا نوشت : خبرگزاري فارس ، تسنيم ، مجله خبري ، خبرآنلاين، خبرگزاري مهر، رومچه ، آخرين اخبار، اخبار ايران، آخرين اخبار ايران، اخبار جهان ، اخبار

راهكارهاي كاربردي براي افزايش سرعت واي‌فاي‌هاي خانگي

رونمايي از لوح ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني

درگذشت‌ مخزن‌الاسرار نفت ايران

مي ,كه ,دل ,، ,است، ,جان ,است و ,را در ,و به ,به جاي ,است كه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
santral breaknetftuvab sabtnarin ranginkamont namzadi-aghad-badezdevaj dehnou-ema amini4 komakdatcom onlinesheetshop misctosapduck